Friday, 5 May 2017

Ruqyah adalah Assabab sahaja Kesembuhan dari Allah

ADAB DALAM RUQYAH SYAR'IYYAH
===========================

🍂Ruqyah syar’iyyah merupakan hal yang disyari’atkan dalam islam ( masyruu’ ). Sudah barang tentu Islam menggariskan adab-adabnya, agar kesembuhan boleh diupayakan dengan optimal. Berikut ini beberapa poin penting di antaranya :

🍂1). Meyakini bahwa tidak ada kesembuhan kecuali dari Allâh SWT, dan ruqyah hanyalah salah satu wasîlah kesembuhan yang dapat diusahakan seorang hamba (sabab syar’i). Dalil : As Syu’ara’ [26]: 80)

🍂2). Ikhlas menghadapkan diri kepada Allâh SWT dan ikhlas mengharapkan ridha’ Allâh ketika membaca do’a-do’a ruqyah. Dalil : Al-Bayyinah [98]: 5

🍂3). Tawakal kepada Allah SWT disertai pengharapan ( raja' ) pada-Nya. Dalil : At Taubah [09] : 51

🍂4). Ruqyah tidak boleh dengan do'a, bacaan, media atau apapun yang mengandung syirik (segala hal yang dilarang syari'at Islam), ruqyah wajib sejalan dengan akidah dan syari'at islam. Rasuullah SAW dalam sabdanya yang mulia menegaskan batasan ini, baginda SAW bersabda :

ﻻ ﺑَﺄْﺱَ ﺑِﺎﻟﺮُّﻗَﻰ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻓِﻴﻪِ ﺷِﺮْﻙ

🍀 “Tidak apa-apa meruqyah selama tidak mengandung kesyirikan” (HR. Muslim)

🍂5). Menghayati makna yang terkandung dalam bacaan ruqyah (merupakan do’a). Khususnya ayat-ayat al-Quran, diantaranya dengan jalan memahami tafsirnya dan memahami keistimewaan-keistimewaannya. Termasuk bagi orang yang diruqyah. Dalil : al-A’raf [7] : 204.


#AuraFitrah99
#RawatanPerubatanIslam
#RuqyahSyar'iyyah

No comments:

Post a Comment